Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze dzieciom”

III Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom“

Regulamin

I. Organizator i cele.

Konkurs organizowany jest przez Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

II. Celem konkursu jest:

 1. Prezentacja twórczości literackiej lekarzy.
 2. Popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym.
 3. Inspiracja rozwoju pozazawodowych zainteresowań artystycznych.
 4. Wsparcie „małych pacjentów“ w obliczu walki z chorobą.

III. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 1. Poezja – konkurs na najlepszy wiersz.
 2. Proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

IV. W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu oraz oplacone aktualnie składki.

V. Udział w konkursie jest bezpłatny.

VI. Zasady uczestnictwa.

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas niepublikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości lub naruszających regulamin konkursu.
 4. Oznakowanie i nadesłanie prac. Opis utworu musi zawierać następujące dane: godło (słowo lub słowa, nick, pseudonim), tytuł pracy oraz kategoria konkursowa. Płyta CD z utworami opisana godłem. Należy ponadto dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym – do pobrania na stronie intenretowej Organizatora www.kultura.oil.lublin.pl .
 5. Utwory (w wersji papierowej oraz elektronicznej) należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej. Adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.
 6. Prace należy dostarczyć do 31.10.2018 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana  będzie na stronie internetowej organizatora.

VII. Ocena prac.

Prace oceniać będzie jury w składzie:

 • Ewa Dados, redaktor Polskiego Radia Lublin
 • Michał Dudziński, Członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Dariusz Hankiewicz, Przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Katarzyna Jóźwik, nauczuciel języka polskiego, II Liceum Ogólnokształące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • Małgorzata Żurakowska, redaktor Polskiego Radia Lublin.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.11.2018 r. w siedzibie Klubu Lekarza LIL w Lublinie ul Chmielna 4.

IX. Nagrody.

 1. Autorzy zwycięskich utworów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznane „Złote pióro“.
 2. Formą nagrody będzie również zakwalifikowanie prac do planowanej do wydania książki i audiobooka.
 3. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl .
 4. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie  podlega zmianie.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
 6. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza.

X. Postanowienia końcowe, oświadczenia.

 1. Autor zgłoszonych do konkursu utworów oświadcza, że prace napisał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też, że prace te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
 2. Autor udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania utworów w materiałach promujących konkurs w tym wydawnictwach książkowych oraz na nośnikach elektronicznych i publikację w biuletynie LIL oraz na stronie internetowej organizatora.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
 4. Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora  do konkursu.
 5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wręczenie nagród.

XI. Terminarz.

 1. Nadsyłanie prac do 31.10.2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu do 18.11.2018 r.
 3. Wręczenie nagród laureatom 08.12.2018 r.

XII. Dane osobowe uczestników konkursu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, z siedzibą: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50.
 2. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i wręczenia nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, tytułu pracy zostaną umieszczone na stronie Organizatora, tj. http://kultura.oil.lublin.pl
 4. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie maila zawierającego prośbę wycofania na adres: kultura@oil.lublin.pl, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w konkursie jeżeli przetwarzanie będzie niezbędnie do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ze strony osób trzecich.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do Konkursu.
 8. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik może skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych LIL pod adresem: odo@oil.lublin.pl.