Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

Lublin 2017

VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

REGULAMIN

I. Organizator i cele.

 1. Konkurs organizowany jest przez Lubelską Izbę Lekarską, Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski. Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Pan dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Pan dr Janusz Spustek i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Pan prof. dr hab. Andrzej Drop.
 2. W konkursie mogą wziąć udział lekarze oraz studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Celem konkursu jest:
  • prezentacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny,
  • popularyzacja twórczości fotograficznej w środowisku medycznym,
  • inspiracja rozwoju zdolności twórczych.

II. Kategorie konkursowe.

 1. Człowiek.
 2. Natura.
 3. Architektura.
 4. Medycyna.

III. Zasady uczestnictwa.

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 fotografii, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 zdjęć. Fotografie mogą być zgłoszone w dowolnej liczbie konkursowych kategorii.
 2. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 3. Na konkurs należy zgłosić wyłącznie fotografie w wersji papierowej. Minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 25 cm – krótszy bok.
 4. Zdjęcia przesłane tylko w postaci elektronicznej nie będą oceniane.
 5. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie fotografii, które zostały nagrodzone, wyróżnione bądź prezentowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości technicznej lub naruszających regulamin konkursu.

IV. Oznakowanie i nadesłanie prac.

 1. Każda zgłaszana do konkurs fotografia powinna być opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu, tak żeby opis umożliwiał identyfikację dołu kadru.
 2. Opis zdjęcia musi zawierać następujące dane:
  1. Godło (słowo lub słowa, nick, pseudonim; godło nie może być znakiem graficznym, jeden autor – jedno, to samo godło na wszystkich zdjęciach, przykładowe godła: Hrabia, Gruby, Wiatr).
  2. Tytuł zdjęcia.
  3. Kategoria konkursowa.
  4. Status autora (lekarz lub student).
  5. Jeżeli fotografia stanowi część cyklu – słowo CYKL i nr kolejny zdjęcia w cyklu.
  zobacz przykładowy opis zdjęcia»
 3. Opis zdjęcia musi być napisany drukowanymi literami.
 4. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy oraz płytę CD z elektroniczną wersją nadsyłanych zdjęć w minimalnej rozdzielczości 1200 px krótszy bok celem ewentualnej publikacji w pokonkursowym katalogu i na stronie internetowej organizatora. Płyta CD powinna być podpisana godłem autora. Na kopercie należy napisać drukowanymi literami godło użyte do oznaczenia zdjęć i status autora (student lub lekarz).
  pobierz formularz zgłoszeniowy – lekarz (wersja edytowalna .doc)»
  pobierz formularz zgłoszeniowy – student (wersja edytowalna .doc)»
  zobacz wzór wypełnienia formularza zgłoszeniowego – lekarz»
  zobacz wzór wypełnienia formularza zgłoszeniowego – student»
  zobacz wzór oznaczenia koperty»
 5. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej
  Adres:
  Lubelska Izba Lekarska
  ul. Chmielna 4
  20-079 LUBLIN
 6. Prace należy dostarczyć do 31 października 2017r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana będzie na stronie internetowej organizatora.

V. Ocena prac.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 listopada 2017r.
 2. Oceny zdjęć dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów: Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
 3. Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl
 4. Jury przyzna następujące nagrody:
   • Grand Prix.
   • I miejsce w każdej kategorii oddzielnie dla lekarzy i studentów.
   • Nagrodę specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.
   • Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
   • Nagrodę specjalną Fujifilm.
   • Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
   • Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
   • Fotografie o wysokich walorach artystycznych zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową i opublikowane w katalogu laureatów.
 5. Jury zastrzega sobie prawo innego sposobu rozdziału nagród.
 6. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii konkursowej zgłoszonego zdjęcia.
 7. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl
 8. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
 9. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.

VI. Uhonorowanie zwycięzców.

 1. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu lekarza.
 3. Zwycięskie, wyróżnione i zakwalifikowane przez jury fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, Lublin ul. Chmielna 4.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej. Wernisaż odbędzie się 9 grudnia 2017r.

VII. Postanowienia końcowe, oświadczenia.

 1. Autor fotografii zgłoszonych do konkursu oświadcza, że fotografie wykonał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też że prace te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich oraz że posiada zgodę przedstawionych na fotografiach osób na publikację ich wizerunku.
 2. Autor zdjęć udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na materiałach promujących konkurs i publikację na stronie internetowej organizatora.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
 4. Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora do konkursu.
 5. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.
 6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wernisaż.

Terminarz:

Nadsyłanie prac do 31 października 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu do: 18 listopada 2017r.
Wernisaż z wręczeniem nagród: 9 grudnia 2017r.