Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Lekarze dzieciom”

Lublin 2016

I Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom“

Regulamin

1. Organizator i cele.

a) Konkurs organizowany jest przez Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
b) Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Pan dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Pan dr Janusz Spustek. Patronat medialny został objęty przez Radio Lublin, Gazetę Lekarską oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus.

2. Celem konkursu jest:

a) prezentacja twórczości literackiej lekarzy,
b) popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym,
c) inspiracja rozwoju pozazawodowych zainteresowań artystycznych,
d) wsparcie „małych pacjentów“ w obliczu walki z chorobą.

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a) poezja – konkurs na najlepszy wiersz,
b) proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

4. W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu oraz opłacone aktualnie składki.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Zasady uczestnictwa.

a) Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze oraz 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.
b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas niepublikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.
c) Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości lub naruszających regulamin konkursu.
d) Oznakowanie i nadesłanie prac.

Opis utworu musi zawierać następujące dane:

– Tytuł pracy.
– Kategoria konkursowa,
– Imię i nazwisko autora,
– Specjalizacja i miejsce pracy,
– Adres do korespondencji,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu.

e) Utwory (w wersji papierowej oraz elektronicznej) należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Adres:
Lubelska Izba Lekarska
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

f) Prace należy dostarczyć do 31.08.2016 r. – przesunięte do 30.09.2016 r. (włącznie). Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
g) Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana będzie na stronie internetowej organizatora.

7. Ocena prac.

Prace oceniać będzie jury w składzie:
– Ewa Dados, redaktor Polskiego Radia Lublin
– Michał Dudziński, Członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
– Dariusz Hankiewicz, Przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
– Katarzyna Jóźwik, nauczuciel języka polskiego, II Liceum Ogólnokształące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
– Małgorzata Żurakowska, redaktor Polskiego Radia Lublin.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2016 r. (przesunięte do 31.10.2016 r.) siedzibie Klubu Lekarza LIL w Lublinie ul Chmielna 4.

9. Nagrody.

a) Autorzy zwycięskich utworów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznane „Złote pióro“.
b) Formą nagrody będzie również zakwalifikowanie prac do planowanej do wydania  książki  i płyty CD.
c) Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl
d) Jury zastrzega sobie prawo innego rozdzialu nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
e) Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
f) Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza.

10. Postanowienia końcowe, oświadczenia.

a) Autor zgłoszonych do konkursu utworów oświadcza, że prace napisał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też, że prace te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
b) Autor udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania utworów w materiałach promujących konkurs w tym wydawnictwach ksiażkowych oraz na nośnikach elektronicznych i publikację w biuletynie LIL oraz na stronie internetowej organizatora.
c) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
d) Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora do konkursu.
e) Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wernisaż.

11. Terminarz.

a) Nadsyłanie prac do 31.08.2016 r. – przesunięte do 30.09.2016 r.
b) Rozstrzygnięcie konkursu: 31.10.2016 r.