III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

plakat na strone

Konkurs objęty honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr n.med. Macieja Hamankiewicza

Konkurs objęty patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski

Patronat medialny

GAZETA LEKARSKAMEDTUBE.NET, MEDICUS,

 

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny organizowany jest przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Konkurs jest przeznaczony dla lekarzy oraz studentów kierunków medycznych.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 kwietnia 2013r. Fotografie należy przesłać na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
Ul Chmielna 4
20-079 LUBLIN z dopiskiem „ III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny 2013”

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu: 791 592 958

REGULAMIN

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny organizowany przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Cel i tematyka konkursu

§ 1

Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny zwany dalej Konkursem.

§ 2

Celem Konkursu jest zaprezentowanie twórczości fotograficznej lekarzy oraz studentów kierunków medycznych

§ 3

Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach tematycznych:

Fotografia studencka:

– człowiek,

– natura,

– architektura,

– medycyna.

Fotografia lekarska:

– człowiek,

– natura,

– architektura,

– medycyna.

Nagrody będą przyznawane za zdobycie I miejsca w każdej z kategorii. Ponadto przyznane będą :

– Nagroda Prezydenta IFMSA – Poland

– Nagroda  GRAND PRIX

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia dodatkowych kategorii.

Warunkiem odebrania nagród jest okazanie organizatorom aktualnej legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu lekarza.

§ 4

Zasady uczestnictwa:

1. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografia amatorsko lub profesjonalnie i jednocześnie jest studentem kierunku medycznego lub lekarzem

2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Każdy uczestnik konkursu może brać udział w dowolnej liczbie kategorii tematycznych.

6. Kategorie fotografii ustala Jury konkursu

7. Jury konkursu złożone jest z przedstawicieli organizatorów oraz zaproszonych gości zajmujących się profesjonalnie fotografią.

§ 5

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.

§ 6

1. Każdy uczestnik może w zgłosić max.6(sześć)fotografii. W przypadku cyklu: do 3 fotografii. Na konkurs należy przesłać zdjęcia/wydruki  kolorowe lub czarno-białe w formacie o wymiarach min. 25×38 cm.

2. Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 kwietnia (włącznie) 2013r. na adres:

Okręgowa Izba  Lekarska w Lublinie

Ul Chmielna 4

20-079 LUBLIN z dopiskiem „ III Ogólnopolski  Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny 2013”

Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę .

§ 7

W konkursie nie będą brane pod uwagę zdjęcia nadesłane w formie elektronicznej.

§ 8

1. Każde zdjęcie powinno być opisane na odwrocie następującymi informacjami:

a. Tytuł zdjęcia

b. Godło

c. Informacje czy zdjęcie stanowi serie

2. Do zdjęć należy dołączyć formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie noszącej to samo godło co autora zdjęć i zawierający:

1.Imie i nazwisko autora

2.Zgłoszone zdjęcia lub cykle

3. Miejsce wykonania

4. Adres i telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

Na zgłoszeniu proszę umieścić i podpisać następujący tekst:

Wyrażam zgodę na   nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na materiałach promujących konkurs Fotograficzny dla Lekarzy i Studentów Medycyny. Fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście. A przedstawione na nich osoby wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku, którą posiadam.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie prac, które naruszają regulamin konkursu.

§ 9

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez profesjonalne jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze najlepsze zdjęcie w każdej kategorii.

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.

§ 10

1. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona na oficjalnym wernisażu, który odbędzie sie w galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul Chmielna 4 dnia 22.06.2013 oraz opublikowana na stronach internetowych organizatorów po wernisażu.

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź poczta elektroniczna o wynikach konkursu.

§ 11

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na materiałach promujących konkurs Fotograficzny dla Lekarzy i Studentów Medycyny. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac konkursowych.

§ 12

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

 

Organizatorzy

This entry was posted in fotografia, konkurs fotograficzny, konkursy.