Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

REGULAMIN
IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny organizowany przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland,
§ 1
Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny zwany dalej Konkursem.
§ 2
Celem Konkursu jest zaprezentowanie twórczości fotograficznej lekarzy oraz studentów kierunków medycznych
§ 3
Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach tematycznych:
Fotografia studencka:
– człowiek,
– natura,
– architektura,
– medycyna.
Fotografia lekarska:
– człowiek,
– natura,
– architektura,
– medycyna.
Nagrody będą przyznawane za zdobycie I miejsca w każdej z kategorii. Ponadto przyznane będą :
– Nagroda Prezydenta IFMSA – Poland
– Nagroda GRAND PRIX
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia dodatkowych kategorii.
Warunkiem odebrania nagród jest okazanie organizatorom aktualnej legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu lekarza.
§ 4
Zasady uczestnictwa:
1. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie i jednocześnie jest studentem kierunku medycznego lub lekarzem.
2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy uczestnik konkursu może brać udział w dowolnej liczbie kategorii tematycznych.
6. Kategorie fotografii ustala Jury konkursu.
7. Jury konkursu złożone jest z przedstawicieli organizatorów oraz zaproszonych gości zajmujących się profesjonalnie fotografią.
§ 5
Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
§ 6
1. Każdy uczestnik może w zgłosić max.6 (sześć) fotografii. W przypadku cyklu: do 3 fotografii. Na konkurs należy przesłać zdjęcia/wydruki kolorowe lub czarno-białe w formacie o wymiarach min. 25×38 cm.
2. Termin nadsyłania zdjęć upływa 26 września 2014. (włącznie) na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
Ul Chmielna 4
20-079 LUBLIN
z dopiskiem : „ IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny 2013” lekarz (lub) student
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
§ 7
W konkursie nie będą brane pod uwagę zdjęcia nadesłane w formie elektronicznej.
§ 8
1. Każde zdjęcie powinno być opisane na odwrocie następującymi informacjami:
a. Tytuł zdjęcia,
b. Godło,
c. Informacja czy zdjęcie stanowi serię.
2. Do zdjęć należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, w zaklejonej kopercie noszącej to samo godło co zdjęcia, zawierający:
1.Imie i nazwisko autora,
2.Zgłoszone zdjęcia lub cykle,
3. Miejsce wykonania,
4. Adres i telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy).
Na zgłoszeniu proszę umieścić następujący tekst i podpisać się pod nim:
Wyrażam zgodę na nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na materiałach promujących konkurs Fotograficzny dla Lekarzy i Studentów Medycyny. Fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście, przedstawione na nich osoby wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku, którą posiadam.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie prac, które naruszają regulamin konkursu.
§ 9
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez profesjonalne jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze najlepsze zdjęcie w każdej kategorii.
2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.
§ 10
1. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona na oficjalnym wernisażu, który odbędzie sie w galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie, ul Chmielna 4 dnia 8 listopada 2014r. oraz opublikowana na stronach internetowych organizatorów po wernisażu.
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
§ 11
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na materiałach promujących konkurs Fotograficzny dla Lekarzy i Studentów Medycyny. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac konkursowych.
§ 12
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Organizatorzy

This entry was posted in fotografia, konkurs fotograficzny, konkursy.