Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze dzieciom”

I. Organizator i cele.

1. Konkurs organizowany jest przez Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

II. Celem konkursu jest:

1. Prezentacja twórczości literackiej lekarzy.
2. Popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym.
3. Inspiracja rozwoju pozazawodowych zainteresowań artystycznych.
4. Wsparcie „małych pacjentów“ w obliczu walki z chorobą.

III. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Poezja – konkurs na najlepszy wiersz.
2. Proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

IV. W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu
oraz opłacone aktualnie składki.

V. Udział w konkursie jest bezpłatny.

VI. Zasady uczestnictwa.

1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze i/lub
3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas
nie publikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały
nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości lub naruszających
regulamin konkursu.
4. Oznakowanie i nadesłanie prac. Opis utworu musi zawierać następujące dane: godło (słowo lub
słowa, nick, pseudonim), tytuł pracy oraz kategoria konkursowa. Płyta CD z utworami opisana
godłem. Należy ponadto dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem z uzupełnionym formularzem
zgłoszeniowym – do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.kultura.oil.lublin.pl .
5. Utwory (w wersji papierowej oraz elektronicznej) należy dostarczyć osobiście lub nadesłać
pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej. Adres: Lubelska Izba Lekarska,
ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.
6. Prace należy dostarczyć do 10.10.2022 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału
w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i zmiany terminu
rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana będzie
na stronie internetowej organizatora.

VII. Ocena prac.

Prace oceniać będzie jury w składzie powołanym przez Komisję Kultury Okręgowej Rady
Lekarskiej w Lublinie.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.11.2022 r.

IX. Nagrody.

1. Autorzy zwycięskich utworów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W każdej z dwóch
kategorii zostanie przyznane „Złote pióro“.
2. Formą nagrody będzie również zakwalifikowanie prac do planowanej do wydania książki
i audiobooka.
3. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora:
www.kultura.oil.lublin.pl .
4. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega
zmianie.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
6. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza.

X. Postanowienia końcowe, oświadczenia.

1. Autor zgłoszonych do konkursu utworów oświadcza, że prace napisał osobiście i jest jedynym
właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też, że prace te nie naruszają dóbr osobistych
i materialnych osób trzecich.
2. Autor udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania utworów w materiałach promujących
konkurs w tym wydawnictwach książkowych oraz na nośnikach elektronicznych i publikację
w biuletynie LIL oraz na stronie internetowej organizatora.
3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
4. Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora
do konkursu.
5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wręczenie nagród.

XI. Terminarz.

1. Nadsyłanie prac do 10.10.2022 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu do 25.11.2022 r.
3.Wręczenie nagród laureatom 10.12.2022 r.

XII. Dane osobowe uczestników konkursu.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest
Lubelska Izba Lekarska, z siedzibą: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50.
2. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy
Konkursu i wręczenia nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, tytułu pracy zostaną
umieszczone na stronie Organizatora, tj. http://kultura.oil.lublin.pl.
4. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie maila zawierającego prośbę wycofania na adres:
kultura@oil.lublin.pl, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w konkursie
jeżeli przetwarzanie będzie niezbędnie do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami ze strony osób trzecich.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do Konkursu.
8. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik może skontaktować się
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych LIL pod adresem: odo@oil.lublin.pl.