Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

Lublin 2023

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

REGULAMIN

 1. Organizator i cele.
  1. Konkurs organizowany jest przez Lubelską Izbę Lekarską, Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski. 
  2. W konkursie mogą wziąć udział lekarze oraz studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych.
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  4. Celem konkursu jest:
   • prezentacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny,
   • popularyzacja twórczości fotograficznej w środowisku medycznym,
   • inspiracja rozwoju zdolności twórczych.
 1. Kategorie konkursowe.
  1. Człowiek.
  2. Natura.
  3. Architektura.
  4. Medycyna.
 2. Zasady uczestnictwa.
  1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 fotografii, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 zdjęć. Fotografie mogą być zgłoszone w dowolnej liczbie konkursowych kategorii.
  2. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
  3. Na konkurs należy zgłosić wyłącznie fotografie w wersji papierowej. Minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 30 cm – krótszy bok. Maksymalna akceptowalna wielkość fotogramu to 50×70 cm. 
  4. Zdjęcia przesłane tylko w postaci elektronicznej nie będą oceniane.
  5. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie fotografii, które zostały nagrodzone, wyróżnione bądź prezentowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach lub zostały zgłoszone do toczących się równolegle innych nierozstrzygniętych jeszcze konkursów fotograficznych.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości technicznej lub naruszających regulamin konkursu.
 3. Oznakowanie i nadesłanie prac.
  1. Każda zgłaszana do konkurs fotografia powinna być opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu, tak żeby opis umożliwiał identyfikację dołu kadru.
  2. Opis zdjęcia musi zawierać następujące dane:
   1. Godło (słowo lub słowa, nick, pseudonim; godło nie może być znakiem graficznym, jeden autor – jedno, to samo godło na wszystkich zdjęciach, przykładowe godła: Hrabia, Gruby, Wiatr)
   2. Tytuł zdjęcia.
   3. Kategoria konkursowa.
   4. Status autora (lekarz lub student)
   5. Jeżeli fotografia stanowi część cyklu – słowo CYKL i nr kolejny zdjęcia w cyklu. 
  3. Opis zdjęcia musi być napisany drukowanymi literami.
  4. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy oraz płytę CD z elektroniczną wersją nadsyłanych zdjęć w minimalnej rozdzielczości 1600 px krótszy bok celem ewentualnej publikacji w pokonkursowym katalogu i na stronie internetowej organizatora. Płyta CD powinna być podpisana godłem autora. Na kopercie należy napisać drukowanymi literami godło użyte do oznaczenia zdjęć i status autora (student lub lekarz). 
  5. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej
   Adres:
   Lubelska Izba Lekarska
   ul. Chmielna 4
   20-079 LUBLIN
  6. Prace należy dostarczyć do 31 października 2023 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana będzie na stronie internetowej organizatora.
 4. Ocena prac.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 listopada 2023 r.
  2. Oceny zdjęć dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów: Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
  3. Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl
  4. Jury przyzna następujące nagrody:
   • Grand Prix.
   • I miejsce w każdej kategorii oddzielnie dla lekarzy i studentów.
   • Nagrodę specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.
   • Nagrodę specjalną Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej.
   • Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
   • Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
   • Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
   • Fotografie o wysokich walorach artystycznych zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową i opublikowane w katalogu laureatów.
  1. Jury zastrzega sobie prawo innego sposobu rozdziału nagród.
  2. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii konkursowej zgłoszonego zdjęcia oraz rozbicia cyklu zdjęć na zdjęcia pojedyncze.
  3. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl
  4. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
 1. Uhonorowanie zwycięzców.
  1. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
  2. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu lekarza.
  3. Zwycięskie, wyróżnione i zakwalifikowane przez jury fotografie zostaną zaprezentowane wraz z imionami i nazwiskami ich autorów na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, Lublin ul. Chmielna 4.
  4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej. Wernisaż odbędzie się 9 grudnia 2023 r.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, z siedzibą: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50. 
  2. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i wręczenia nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Dane zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, tytułu pracy zostaną umieszczone na stronie Organizatora, tj. http://kultura.oil.lublin.pl. 
  4. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie maila zawierającego prośbę wycofania na adres: kultura@oil.lublin.pl, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w konkursie jeżeli przetwarzanie będzie niezbędnie do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ze strony osób trzecich. 
  6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 
  7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do Konkursu.
  8. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik może skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych LIL pod adresem: odo@oil.lublin.pl. 
 3. VIII. Postanowienia końcowe, oświadczenia.
  1. Autor fotografii zgłoszonych do konkursu oświadcza, że fotografie wykonał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też że prace te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich oraz że posiada zgodę przedstawionych na fotografiach osób na publikację ich wizerunku. 
  2. Autor zdjęć udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na materiałach promujących konkurs i publikację na stronie internetowej organizatora.
  3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
  4. Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora do konkursu.
  5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wernisaż.

Terminarz:

Nadsyłanie prac do 31 października 2023 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu do 19 listopada 2023 r.

Wernisaż z wręczeniem nagród 9 grudnia 2023 r.