Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej w trakcie epidemii SARS-Cov-2

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej w trakcie epidemii SARS-Cov-2

 1. Organizatorem Wydarzeń kulturalnych jest Lubelska Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Chmielnej 4, 20-079 Lublin, zwana dalej Organizatorem. Miejscem wydarzeń będzie Restauracja Klub Lekarza lub inne pomieszczenia w siedzibie LIL.
 2. Zasady sanitarne przyjęte podczas Wydarzeń kulturalnych wynikają z „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, w szczególności aktualnymi limitami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W pierwszej kolejności prawo wstępu na Wydarzenia mają zaproszeni goście oraz osoby występujące podczas wydarzeń kulturalnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu kulturalnym jest okazanie unijnego certyfikatu COVID, ewentualnie złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt zaszczepienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 5. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren Wydarzenia do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.
 6. Organizator zaleca, aby Uczestnik, u którego w ciągu 10 dni od udziału w Wydarzeniu wystąpią objawy zakażenia COVID-19, poinformował o tym fakcie właściwą miejscowo służbę sanitarną i epidemiologiczną, a także Lubelską Izbę Lekarską na adres mailowy: sekretariat@oil.lublin.pl.
 7. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony https://kultura.oil.lublin.pl oraz w miejscu wydarzenia. Wejście na teren Wydarzenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wywołanego SARS-Cov

Załącznik nr 1 (PDF)

Posted in Regulaminy

Regulamin transmisji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

Regulamin transmisji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

oraz wykorzystania materiałów audiowizualnych powstałych w trakcie tych wydarzeń

 1. Organizatorem Wydarzeń kulturalnych jest Lubelska Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Chmielnej 4, 20-079 Lublin, zwana dalej Organizatorem. Miejscem wydarzeń będzie Restauracja Klub Lekarza lub inne pomieszczenia w siedzibie LIL.
 2. Organizator informuje, że podczas Wydarzeń będą wykonywane fotografie. Zdjęcia i cytaty wypowiedzi mogą być wykorzystane w czasopiśmie „Medicus” (w wersji drukowanej lub internetowej www.medicus.lublin.pl).
 3. Przebieg Wydarzeń może być transmitowany w czasie rzeczywistym w formie dźwięku i obrazu w sieci Internet, w tym z użyciem narzędzi oraz usług dostawców zewnętrznych zapewniających streaming np. serwisu YouTube. W związku z powyższym może dojść do przetwarzania przez Organizatora wizerunku i głosu osób, które będą przemawiać i/lub występować podczas wydarzeń.
 4. Relacja z wydarzenia w postaci zdjęć oraz nagrań (zawierających dźwięk i/lub obraz) może zostać zamieszczona na stronach internetowych lub w serwisach dystrybuujących nagrania audio/video w sieci Internet.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania w całości lub w części prezentacji, filmów, zdjęć i innych materiałów prezentowanych przez uczestników występujących w wydarzeniu w transmisjach oraz relacjach udostępnianych w formie nagrań.
 6. Udział w poszczególnych wydarzeniach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku i głosu w zakresie, o którym mowa w punkcie 3 i 4.
 7. Wizerunek Uczestników niewystępujących podczas wydarzeń może zostać utrwalony w materiałach audiowizualnych lub fotografiach: przetwarzanie wizerunku w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie wymaga zgody.
 8. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony https://kultura.oil.lublin.pl oraz w miejscu wydarzenia. Wejście na teren Wydarzenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określone są w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska – ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50.
 2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku (i ewentualnie głosu) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. integracja środowiska lekarskiego (art. 5 pkt 13 ustawy o izbach lekarskich) poprzez umożliwienie członkom samorządu uczestniczenia w Wydarzeniach kulturalnych transmitowanych on-line oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiany jako promocja działalności LIL.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług zewnętrznych, tj. oprogramowania, usług informatycznych, narzędzi do udostępniania plików w Internecie, itp. W związku z powyższym dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo: dostępu do ich treści, uzyskania kopii danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich usunięcia (w zakresie, w jakim przewiduje to RODO), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z ww. uprawnień mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą korespondencyjną lub pod adresem poczty elektronicznej: odo@oil.lublin.pl.
Posted in Regulaminy

Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze Dzieciom” 

Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na uroczyste wręczenie nagród V Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze Dzieciom”  które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 roku o godz. 12.00  w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” Lublin, ul. Chmielna 4
Posted in konkurs poetycko-literacki, konkurs poetycko-literacki 2021

WYNIKI V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze Dzieciom”

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Literackiego „Lekarze Dzieciom” z dnia 27.11.2021 roku.
 
Skład jury:
 • Przewodnicząca – Grażyna Wasilczyk- członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
Członkowie:
 • Ewa Dados – redaktor Polskiego Radia Lublin
 • Dariusz Hankiewicz – przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Katarzyna Jóźwik – nauczyciel języka polskiego , II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • Iwona Czajka – członek Komisji Kultury Lubelskiej  Izby Lekarskiej
 • Elżbieta Kuszewska – członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Anna Kośmiej – redaktor Polskiego Radia Lublin
Do konkursu w 2020 i 2021 roku zgłoszonych zostało 28 prac 13 autorów.
W tym poezja – 23 utwory, proza – 5 utworów.
Wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu.
 
Pierwszą nagrodę w kategorii proza przyznano Pani Doktor Katarzynie Warda z Lublina za utwór ” Wazy księżniczki Mi „
 
Pierwszą nagrodę w kategorii poezja przyznano Panu Doktorowi Janowi Stanisławowi Kamyk Kamieńskiemu z Kraśnika za utwór ” Basia i wilk”
 
Wszyscy autorzy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
 
Przewodnicząca jury
Grażyna Wasilczyk
Przewodniczący Komisji Kultury
Dariusz Hankiewicz
Posted in konkurs poetycko-literacki, konkurs poetycko-literacki 2021

Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny oraz otwarcie wystawy pokonkursowej

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza na uroczyste wręczenie nagród X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, które odbędą się 18 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4.

minikatalog w formacie pdf »

Posted in fotografia, konkurs 2021, konkurs fotograficzny, wystawy

,,Raduje się serce, raduje się dusza….” – muzyczny piątek u lekarzy

,, Raduje się serce, raduje się dusza….”
Z cyklu „Muzyczne piątki u lekarzy” w dn. 5.11.2021 r.  w Klubie Lekarza mieliśmy przyjemność śpiewać znane i lubiane  piosenki patriotyczne. ,,O mój rozmarynie”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”, ,,Serce w plecaku” brzmiały te i inne bliskie naszym sercom pieśni przy akompaniamencie keyboardu i akordeonu. W planach na przyszły rok mamy jeszcze ,,Wieczór kolęd” i ,,Piosenki 20-lecia międzywojennego”. Myślę ,że uda się zrealizować te  zamierzenia.
 
                                                                    Hanna Lekan Prezes Chóru Continuum
 
Posted in chór, Muzyczne piątki u lekarzy, muzyka

Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

Lublin, 13 listopada 2021 r.

Protokół
z obrad jury X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Na konkurs nadesłano 197 prac, w tym 12 cykli.

Jury w składzie: 

 1. Krzysztof Miller – absolwent wydziału operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Związku Polskich Artystów Fotografików – Przewodniczący Jury,
 2. Paweł Znamierowski – Prezes Lubelskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików,
 3. Rafał Goral – Prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego,
 4. Jacek Szkutnik – Wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej,
 5. Dariusz Hankiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
 6. Michał Szczyrek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

po zweryfikowaniu nadesłanych prac pod względem formalnym odrzuciło jedno zgłoszenie jako nieregulaminowe. Pozostałe prace na podstawie regulaminu konkursowego zostały poddane artystycznej i merytorycznej ocenie.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć Jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix
Panu Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię: „Biała góra”,

Nagrodę za najlepsze fotografie w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy Panu Kazimierzowi Pichlakowi za zdjęcia: „Piękna”, „Gdzie błądzi myśl”, „Widzę was”,

Nagrodę za najlepszą fotografią w kategorii „Natura” wśród lekarzy Panu Kazimierzowi Pichlakowi za zdjęcie: „Biała góra”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Architektura” wśród lekarzy Panu Krzysztofowi Muskalskiemu za zdjęcie „Miejska dżungla”,

Nagrodę za najlepsze fotografie w kategorii „Medycyna” wśród lekarzy Panu Sławomirowi Skrzyńskiemu za zdjęcia: „Instrumentariuszka, dusza bloku operacyjnego” i „Mistrz i uczeń”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród studentów Panu Mateuszowi Ziomkowi  za zdjęcie „Domek na wyspie”,

Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Pani Annie Waszczyk za fotografię „Pif paf”,

Nagrodę Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej
Panu Jakubowi Stellerowi za fotografię „Jesień 2”,

Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Panu Bartoszowi Kuczyńskiemu za fotografię „Para o wschodzie”,

Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
Panu Jakubowi Stellerowi za cykl fotografii „Stany skupienia” – zdjęcia 2 i 3,

Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
Pani Karolinie Saganiak za cykl fotografii „Spacer w chmurach” – zdjęcia „Huangshan I”, „Huangshan II”, „Huangshan III”,

Wyróżnienie w kategorii „Architektura” wśród lekarzy Panu Jerzemu Ratajskiemu za fotografię „Schody Mostu Gdańskiego”,

Wyróżnienie w kategorii „Architektura” wśród studentów Pani Paulinie Grabowy za  zdjęcie „Harmonia”,

W następujących kategoriach jury nie przyznało nagród:

 • „Człowiek” wśród studentów,
 • „Architektura” wśród studentów,
 • „Medycyna” wśród studentów.

Oprócz nagrodzonych fotografii do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

Jerzy Bednarski – „Eastworld”,
Adam Cukrowski – „Czarny kwadrat”,
Wojciech Dyk – zdjęcia nr 1 i 3 z cyklu „Tak to robią ptaki”,
Jan Furmanek – „Czwartek”,
Irena Gudel – Trochimowicz – zdjęcie nr 1 z cyklu „Bazar”,
Sebastian Kuczyński – „Śnieżne chmury”,
Sebastian Kuczyński – „Kanał”,
Sebastian Kuczyński – „Szklana ściana”,
Sebastian Kuczyński – „W mieście”,
Sebastian Kuczyński – „Twardziele”,
Zbigniew Kula – „Człowiek i natura”,
Zbigniew Kula – „Mgły nad Wisłą”,
Iwona Leśniewska – „Dawid i Goliat”
Iwona Leśniewska – „Krzyczący krwawodziób”,
Iwona Leśniewska – „Zaduma”,
Krzysztof Marzec – „Drzwi do przeszłości”,
Krzysztof Marzec – „Samotny rower”,
Krzysztof Marzec – „Pamukkale”,
Michał Marzec – „Skogafoss”,
Henryk Mazurek – „Covidowy gentelmen”,
Henryk Mazurek – „Ślimak”,
Henryk Mazurek – „Samotne drzewo w stanie bezlistnym”,
Krzysztof Muskalski – „W pałacu”,
Krzysztof Muskalski – „Energia wiary”,
Kazimierz Pichlak – „Pod Śnieżką”,
Marta Piotrowska – „Historia zapisana w lasach”,
Jerzy Ratajski – „Natura 1”,
Jerzy Ratajski – „Natura 2”,
Marek Rawski – „Koleiny”,
Marek Rawski – „W sieci”,
Marek Rawski – „Zębiasty”,
Anna Waszczyk – „Zaułek”,
Olga Żydecka – „Zimowy krajobraz”,
Olga Żydecka – „Schody do nieba”,
Mirosław Żydecki – „Hall”,
Mirosław Żydecki – „Schody”,
Mirosław Żydecki – „Słońce w wodzie”.

Protokół do pobrania w formacie pdf»

Posted in fotografia, konkurs 2021, konkurs fotograficzny

VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy Kazimierz Dolny 2021 – wystawa poplenerowa – fotorelacja z wernisażu

Fotografie: Krzysztof Sak

Posted in fotografia, plener 2021, plenery, wystawy

Kolejny muzyczny piątek u lekarzy z chórem Continuum

Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na wieczór z piosenką patriotyczną z cyklu „Muzyczne piątki u lekarzy” w dniu 5 listopada 2021 r.o godz. 18:00 w Klubie Lekarza  przy ul. Chmielnej 4. Gospodarzem wieczoru będzie chór Continuum. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania.

Hanna Lekan

Posted in chór, Muzyczne piątki u lekarzy, muzyka

VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy Kazimierz Dolny 2021 – wystawa poplenerowa

Komisja Kultury Lubelskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie  zaprasza 13 listopada 2021 r. o godz. 12:00 do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4), na otwarcie wystawy poplenerowej VIII Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy Kazimierz Dolny 2021.

katalog w formacie pdf»

Posted in fotografia, plener 2021, plenery, wystawy